Καλωσήρθατε στην επίσημη ιστιοσελίδα της Α.Β. ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.


Ενημερώσεις


ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΕπί της ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος εισηγείται όπως ληφθεί απόφαση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, κατά το ποσό των Ευρώ 275.000,00 ευρώ, λαμβανομένου υπ’ όψη ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας καλύπτει τις κεφαλαιακές της ανάγκες. Ακολούθως, ο Πρόεδρος εισηγείται όπως η μείωση πραγματοποιηθεί με μείωση των μετοχών της εταιρείας, από 300.000 σε 25.000. Η ονομαστική τους αξία θα παραμείνει στο ένα ευρώ. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα είναι ονομαστική με σκοπό το συμψηφισμό ζημιών. Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ανακοίνωσε ότι υπάρχει ανάγκη να μειωθεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, με σκοπό τον συμψηφισμό ζημιών των προηγουμένων χρήσεων, με παράλληλη διαγραφή ζημιών της εταιρείας από τον λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο», πρότεινε δε στην Γενική Συνέλευση, η μείωση να γίνει με μείωση των μετοχών της εταιρείας, από 300.000 που είναι σήμερα, σε 25.000, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστη, ούτως ώστε να επέλθει μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσόν των 275.000,00 ευρω και κατά το ισόποσο των 275,000.00 ευρώ, να γίνει διαγραφή ζημιών της εταιρείας από τον λογαριασμό «Αποτελέσματα σε Νέον». Έτσι μετά την μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται πλέον σε 25,000.00 ευρώ, διαιρούμενο σε 25.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστης . Περαιτέρω, ο Πρόεδρος ενημερώνει τους Μετόχους ότι, ως προκύπτει από τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρίας και κατόπιν της ανωτέρω μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου, η Εταιρία θα είναι σε θέση να ικανοποιήσει τους δανειστές της. Επιπροσθέτως ο Πρόεδρος ενημερώνει τους Μετόχους ότι μετά την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρούσα Γενική Συνέλευση, τα ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας θα είναι επαρκή και επομένως δεν υπάρχει περίπτωση να συντρέξουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018. Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν συζήτησης, ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει την άνω εισήγηση του Προέδρου και αποφασίζει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των Ευρώ 275.000,00 ευρώ με μείωση των μετοχών της εταιρείας από 300.000, σε 25.000, ονομαστικής αξίας 1 ευρω εκάστης, με παράλληλη διαγραφή ζημιών της εταιρείας από τον λογαριασμό «Αποτελέσματα σε Νέον»..